Yiddish Glossary

װאָרט אָפּטײַטש
אוהו גרעסטער פֿון דער סאָװע־משפּחה, אײנער פֿון די שטאַרקסטע רױבפֿײגל
אױסטײַען מאַכן עס זאָל צעגײן פֿון װאַרעמקײט
אומשליאָנדערן אַרומגײן פּוסט־און־פּאַס; אַרומװאַנדערן
אַזיסט אַז נישט, אלא נישט
אײַנשפּונטעװען אַרײַנגיסן און פֿאַרמאַכן אין אַ פֿלאַש מיט אַ שפּונט; אײַנפֿלעשלען
אַלכסונדיק [אַלאַ֜כסנדיק] װי אַן אַלכסון; דיאַגאָנאַל
אַניט 1) טאָמער נישט, אלא נישט; 2) (צום סוף פֿון זאַץ) נישט אַזױ? נישט אמת?
אַספֿאָדיל געװיקס פֿון דער ליליען־פֿאַמיליע מיט װײַסע, ראָזע אָדער געלע בלומען
אַרבאַלעסט מיטל־עלטעריש געװער; פֿײַל־און־בױגן צוגעפֿעסטיקט צו אַ שטעקן װאָס קען אַרױסשיסן פֿײַלן מיט אַ גרױסער גיכקײט
אַרױסבלעקען אַרױסשטעלן, אַרױסשטעקן (די צונג)
אַרױסגאַנג דער ערשטער גאַנג פֿון שאַכשפּיל
אַרױפֿהאָפּסלען אַרױפֿגײן מיט האָפּסלעך; אַרױפֿשפּרינגען
אַרומניוכען אַרומשמעקן, אַרומזוכן
אַרונטערשלײַדערן אַראָפּװאַרפֿן מיט כּוח אָדער געװאַלד
אַרײַנלושטשען אַרױסנעמען קערנדלעך (למשל אַרבעס) און לאָזן דאָס שאָלעכץ אַרײַנפֿאַלן אין אַ כּלי; אַרײַנשײלן
באָרדאָ רױט אַ שאַטירונג צװישן רױט און פּערפּל
בוקנבױם אַ מין בױם; בוק, ביטשענע
בריװטירעלע די עפֿענונג אין אַ פֿאָדערשטער טיר װוּ מע שטופּט אַרײַן די פּאָסט
בריִעכצװײַן װײַן געמאַכט פֿון בריִעכץ, אַ געװיקס מיט שאַרפֿע הערעלעך אױף די בלעטער
געדענקמירל אַ מין העל בלױער בלום; פֿאַרגעסנישטל
דיקטאַמנוס אַ מין געװיקס, װאָס װערט געניצט אױף אױסצוהײלן געװיסע װוּנדן
דעלקל אַ מין זיס געבעקס
האַלדזקײט שטריקל אָדער רימען אױף צו פֿירן אָדער אײַנצאַמען אַ הונט
האַלדזקריסקע שטײַף, געקנײטשט קעלנערל
הלצהלע קלײנע הלצה, שפּאַס, װיצל
הענגפֿליִער אַ מין פֿליװאַרג װי אַ גרױסער זעגל, װאָס מע שפּרינגט מיט אים אַראָפּ פֿון דער הײך און שװעבט דערנאָך אין דער לופֿטן
טערינע אַ צוגעדעקטע שיסל, װאָס מע דערלאַנגט אין איר זופּ
טרושקאַװקע טרוסקאַפֿקע, יאַגדע
טרעטערל טעפּעכל, קילימל
טרעפּגאַנג דער טײל פֿון בנין װאָס באַשטײט פֿון טרעפּ װאָס פֿירן אַרױף און אַראָפּ; טרעפּנהױז
יאָצמאַך 1) אַ חוזק־װאָרט פֿאַר אַ װײַט פֿאַרװאָרפֿן אָרט; 2) אַ נאַר
כּישופֿאַטע (חוזק־לשון) כּישופֿדיק
ליגוסטער אַ מין קוסט װאָס איז פּאָפּולער צום בױען לעבעדיקע פּלױטן
לײעניש: אַ האַרב ל׳ אַ שװער לײענען, אַ פֿאַרװיקלטע פּראָבלעם
מיסטל אײביק־גרינער קוסט װאָס טשעפּעט זיך אָן אין בײמער און זױגט פֿון זײ אַרױס די נערונג. ניטל איז מ׳ אַ סגולה צו ליבע: מע הענגט אים אױף איבער די טירן, און אַז צװײ מענטשן געפֿינען זיך אונטער אים, דאַרפֿן זײ זיך געבן אַ קוש
מישתּאָות־ושׂימחות [מישטאָ֜יעס װעסי֜מכעס] סעודות, הוליאַנקעס
נאָזפֿליגל נאָזלעכער
ניטל־קנאַקערל ניטל־דעקאָראַציע פֿון קאַרטאָן; אַז מע גיט עס אַ צי פֿון בײדע עקן, גיט עס אַ קנאַק, און אינעװײניק טרעפֿט מען כּל־מיני שפּילעכלעך און טשאַטשקעלעך
ניצן 1) באַניצן זיך מיט, אָנװענדן; 2) דינען, צו נוץ קומען
נעזנבױם אַ מין בױם; נעזבױם, קליאָן
ס׳װאָע׳ [סו֜ע] טאַקע אמת; פֿאַרקירצונג פֿון „דאָס װאָר“, באַזונדערס פֿאַרשפּרײט אינעם פּױלישן ייִדיש
סם־געפּעלעך [סאַמ] צײנדעלעך בײַ אַ שלאַנג, װאָס לאָזן אַרױס סם בײַם אַרײַנבײַסן
ערשטיאָרלער אַ תּלמיד אינעם ערשטן יאָר
פֿאַלטיר אַ טיר װאָס דעקט צו אַ לאָך; אָפֿט מאָל אַ באַהאַלטענער דורכגאַנג
פֿאָרװערטס (דײַטשמעריש) פֿאָרױס
פּאַרענטש: פּ׳עס בײַ אַ ספּאָרטמאַטש אָדער אַן אַנדער גרױסן געשעעניש, אַ רײ בענק אױסגעשטעלטע אױף אַ פּלאַטפֿאָרמע װי טרעפּ, װוּ דער עולם זעצט זיך אױס
פּאַרקיר־מעסטער אַ מכשיר, װאָס מע טוט אין אים אַרײַן דאָס געלט אַז מע װיל פּאַרקירן דעם אױטאָ אױף דער גאַס
פּיקירן פּלוצלינג זיך אַראָפּלאָזן פֿון דער הײך מיט אַ גרױסן אימפּעט, װי אַ רױבפֿױגל אָדער באָמבאַרדיר־עראָפּלאַן
פֿירװאַרפֿן אױפֿװאַרפֿן, פֿירהאַלטן, מאַכן אַ פֿירװאָרף
פּניאָק אָפּגעהאַקטער שטאַם פֿון אַ בױם; פּניאַק
פֿעסל חוזק־װאָרט פֿאַר אַ דיקן מענטשן
פֿראַטער טיטל פֿאַר אַ מאָנאַך אין געװיסע קריסטלעכע אָרדנס
פּראָמפּט גלײַך, באַלד, פּלוצלינג
פֿריטל אַ דינער פּאַס קאַרטאָפֿל, אָפּגעפּרעגלט אין בױמל
צומײַסטערעװען צונױפֿשטוקעװען, אױסמײַסטרעװען
צינדערל מכשיר אױף אָנצוצינדן פּאַפּיראָסן
צירקגעצעלט הױפּטסטרוקטור פֿון אַ צירק; גרױס, קײַלעכיק געצעלט
צעהײַלן זיך אָנהײבן מאַכן געװאַלדן, צעליאַרעמען זיך, צעװױען זיך
צעטאָפּען זיך צעלאָזן זיך, צעגײן (װי אײַז)
קאַרי אַ מין מאכל, צוגעפּראַװעט מיט אינדישע בשׂמים
קװיטשסאָװע אַ מין סאָװע, באַקאַנט פֿאַר אירע שנײַדיקע געשרײען
קידען זיך װאַרפֿן זיך, פּיעשטשען זיך (בײַ אַן אױפֿגערעגטן קינד װאָס לאָזט זיך נישט באַרויִקן)
שאַרפֿבלעטער אַ מין אײביק־גרין געװיקס מיט שאַרפֿע בלעטער און רױטע יאַגדעלעך, אַ פּאָפּולערע ניטל־דעקאָראַציע; ’האָלי‘ אױף ענגליש
שטױבפֿאַרביק מיט אַ קאָליר װי שטױב; ברױן־גרױ
שטינקעלעך ערשטעלעך חוזקדיק צונעמעניש פֿאַר ערשטיאָרלערס
שטראָפֿשאָס אין געװיסע ספּאָרטשפּילן, די געלעגנהײט צו פּרוּװן אַרײַנשיסן דעם באַלעם אין טױער; װערט באַװיליקט אַז די אַנדערע מאַנשאַפֿט באַגײט אַ פֿאַול
שלאָפֿפֿורעם שטײגער און צײַט פֿון שלאָפֿן
שנײקישעלעך אַ מין װײך, װײַס זיסװאַרג װאָס מע בראָט אָפֿט מאָל אָפּ אױף שפּיזלעך בײַם לאַגערפֿײַער; ’מאַרשמעלאָ‘ אױף ענגליש
שפּײַז־פּראָצעסירער אַ מכשיר אױף צו צעשנײַדן אינגרעדיענטן אױף קלײנטשיקע שטיקעלעך; צעפּיצלער
שפּײַזאַלמער צימערל אָדער שאַפֿע אין הױז, װוּ מע האַלט אינגרעדיענטן און עסנװאַרג װאָס מוזן נישט שטײן אין אײַזקאַסטן; שפּײַזאַרניע